วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/0321 ลว 4 ม.ค.60 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/0322 ลว 4 ม.ค.61 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/61 ลว 4 ม.ค.61 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.2/35 ลว 3 ม.ค.61 ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/34 ลว 3 ม.ค.61 การติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 00023.5/ว24 ลว 3 ม.ค.61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว1 ลว 3 ม.ค.61 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๖๐ ซื้อหุ้น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/0029 ลว 3 ธ.ค.60 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่ื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6898 ลว 29 ธ.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธาณภัย (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/ว0023 ลว 3 ม.ค. 61 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1