วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๗ เรื่อง การรายงานตัวเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1825 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๐ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ (ประกาศมาแล้ว 1826 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว.๑๒๖๘ เรื่อง การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1826 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2556 (ทต.คลองตำหรุ ทต.ดอนหัวฬ่อ และ ทต.ห้วยใหญ่) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ประกาศมาแล้ว 1826 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕ (ประกาศมาแล้ว 1827 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๔๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 1827 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๔/๙๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานท้องถิ่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1827 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๒ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรืพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร.ร.ในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1827 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2556 (ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๐ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรีในระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1827 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๓๙ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (๑ ต.ค.๒๕๕๕) (ประกาศมาแล้ว 1827 วัน) ประเภท1