วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๙๑ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๓๐ เรื่อง ขอแจ้งการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๔๑ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๙๒ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลผู้ให้การช่วยเหลือ Front Line ๑ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๒๗ เรื่อง รายงานความประสงค์จะขอใช้งบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ "ร้อยมือสร้างเมือง" ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๘๙๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (พร้อมวาระ) (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๐ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๗๐๔ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน อปท. (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (กรณีเยียวยารอบ ต.ค. ๕๓ ส่งผลหลังอบรม ๓)และรอบ ต.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1