วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1820 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2556 ชบ 0037.3/24010 เรื่อง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 1821 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๑ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1821 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๗๔ เรื่อง โครงการจัดหารถยนต์ฉุกเฉิน กู้ภัย เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (ประกาศมาแล้ว 1821 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๗๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1821 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๒ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก ในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์สาขาวรรณศิลป์ (ประกาศมาแล้ว 1821 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๔/ว ๑๘๙๑ เรื่อง ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท (ประกาศมาแล้ว 1821 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2556 (ทต.คลองตำหรุ ทต.ดอนหัวฬ่อ และทต.ห้วยใหญ่) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เป็นผู้แทนศูนย์สอบ ประจำสนามสอบ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1823 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ เรื่อง การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ (ประกาศมาแล้ว 1823 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๔๒ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 1823 วัน) ประเภท1