วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๕๘ เรื่อง การคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1788 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๒๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ประกาศมาแล้ว 1789 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1789 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๒๗ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1789 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๑๔ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1789 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน มิ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1789 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๒๘๐ เรื่อง การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกกกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๙๘๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและ ปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๖๕ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๖๔ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1