วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๗๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1808 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๔ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1809 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๗๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1809 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๖๓๔ เรื่อง การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประกาศมาแล้ว 1810 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1810 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓ เรื่อง ขอแจ้งการบอกผลการตรวจสุขภาพประจำปี (ประกาศมาแล้ว 1810 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๐๑๖ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1810 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๔๖๐ เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (ประกาศมาแล้ว 1813 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๔๕๙ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 1813 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๖๓๗ เรื่อง การถ่ายโอนสถานีอนามัย (ประกาศมาแล้ว 1814 วัน) ประเภท1