วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๓ เรื่อง โครงการฝึกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร (ประกาศมาแล้ว 1804 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๕ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ประกาศมาแล้ว 1804 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๔ เรื่อง เร่งรัดเจ้า่หน้าที่เข้าใช้งานในระบบบัญชี e-LASS (ประกาศมาแล้ว 1804 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑๘ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1804 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2556 (ทต.ดอนหัวฬ่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๓๙ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1804 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๖ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม" (ประกาศมาแล้ว 1807 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๘๑ เรื่อง การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1807 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙) ประจำเดือน ธ.ค.๕๖ ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1807 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๘๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1808 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๘๘ เรื่อง การขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน (ประกาศมาแล้ว 1808 วัน) ประเภท1