วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ม.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1806 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เงินบำเหน็จดำรงชีพ ประจำเดือน ม.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1806 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๗ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1806 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๗๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1806 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๔ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1807 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๗๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1807 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๖๓๔ เรื่อง การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประกาศมาแล้ว 1808 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1808 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓ เรื่อง ขอแจ้งการบอกผลการตรวจสุขภาพประจำปี (ประกาศมาแล้ว 1808 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๐๑๖ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1808 วัน) ประเภท1