วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/568 ลว 7 ส.ค.60 (ทต.ห้วยใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/18529 ลว 4 ส.ค.60 ขอความร่วมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รอบรับ Thailand 4.0 และยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/18528 ลว 4 ส.ค.60 ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาบดีเด่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18618 ลว 7 ส.ค.60 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18530 ลว 4 ส.ค.60 ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18436 ลว 3 ส.ค.60 การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธิ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3974 ลว 4 ส.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 163 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/562 ลว. 4 ส.ค. 60 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศมาแล้ว 166 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/18525 ลว. 4 ส.ค.60 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 166 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/ ลว. ส.ค. 60 สำรวจข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน (ประกาศมาแล้ว 166 วัน) ประเภท1