วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู สัดกัด อปท.ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๕๑ เรื่อง นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๑ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๐ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๓ เรื่อง การดำเนินงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม" (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๗๘ เรื่อง การดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๖๔ เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๔๔ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต. (ประกาศมาแล้ว 1800 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๖ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ประกาศมาแล้ว 1801 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม" (ประกาศมาแล้ว 1801 วัน) ประเภท1