วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๓ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1774 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๙ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 (ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๗ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาของ อปท. ประจำปี ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๙๓ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 (อบต.วัดโบสถ์) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๐ เรื่อง การจัดสรรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๕๙ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๙๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๒ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 (ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๘ เรื่อง การประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอบ่อทอง บ้านบึง ศรีราชา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๕๒ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1776 วัน) ประเภท1