วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๘๐ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๘๑ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๑๘ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๖ "ร้อยละเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามกำหนด" (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๔ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๘๑ เรื่อง การจัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๑ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการรายงานข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๓๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๘ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๙ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๖๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1796 วัน) ประเภท1