วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๙๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ตลอดปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1793 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๙ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ประกาศมาแล้ว 1793 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 (ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๓๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1793 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๒ เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๗๐ เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท. ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๑ เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1794 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๑๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๙ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๒๐ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1795 วัน) ประเภท1