วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๘ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับประเมินวิทยฐานะ รอบเดือน ต.ค. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงิน ช.ค.บ. สวัสดิการข้าราชการบำนา่ญครู ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ม. (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ม.ค.๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๐๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือ Prepare for DTEC Reading Test (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๐๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือ Prepare for DTEC Reading Test (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๙๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ตลอดปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1790 วัน) ประเภท1