วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕๔ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ) ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๙ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๗๙ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑ เรื่อง การตรวจสอบผู้ผ่านการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือน ต.ค.๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๓๘ เรื่อง วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๖ (วันทีี ๑๒-๑๖ เม.ย.๒๕๕๖) (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๑๔ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๑๕ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๓๓ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ "ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ประกาศมาแล้ว 1785 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2556 (ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๓๓๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ (ประกาศมาแล้ว 1785 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๒๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเนื้องาน (ประกาศมาแล้ว 1785 วัน) ประเภท1