วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มี.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๐ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 (ทต.อยต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๗๘ เรื่อง การจัดส่งเอกสารขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน Power Point Template (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนพิการตาบอดเข้าเรียนระดับอนุบาล ร.ร.คนตาบอดกรุงเทพ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนพิการตาบอดเข้าเรียนระดับอนุบาล ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1784 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๑๘ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานต้านยาเสพติดของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1787 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๙ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1787 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๘ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1787 วัน) ประเภท1