วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว เรื่อง การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทหารราชการ (ประกาศมาแล้ว 1781 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๔๓ เรื่อง การประชุมชี้แจงข้อราชการงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1782 วัน) ประเภท1
5 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมงาน "GPF Wealth Expo ๒๐๑๓" (ประกาศมาแล้ว 1782 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๒ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1783 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๒ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1783 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร (ประกาศมาแล้ว 1783 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๕๒๗ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1783 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1783 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1783 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๒๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1783 วัน) ประเภท1