วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๒๘๑ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๓/๓๖๐ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๑๔๐ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1778 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๓๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับ ๓ ท่อน (ประกาศมาแล้ว 1778 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๓๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึคษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1778 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๖๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1778 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๗๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ ประจำเดือน ก.พ.๕๖ ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1779 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๖๖ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร " การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" (ประกาศมาแล้ว 1779 วัน) ประเภท1