วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๕๐ เรื่อง การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1772 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๔๖ เรื่อง โครงการศึกษาเรียนรู้กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิืจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) (ประกาศมาแล้ว 1772 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๒๘ เรื่อง โครงการอบรมสัมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1772 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2556 (ทน.ทม.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๒ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 1772 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1772 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๐ เรื่อง ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีป้ายของบรรษัทประกินสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ประกาศมาแล้ว 1773 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๒ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1773 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๓ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1773 วัน) ประเภท1
12 มี.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๐๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต. (ประกาศมาแล้ว 1774 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๔๙ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 1775 วัน) ประเภท1