วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๗๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1751 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๗๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปัของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1751 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๙๓๕ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย (ประกาศมาแล้ว 1751 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๘ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๙ เรื่อง การจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๙๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีกู้เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ฯ (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘๙ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำแบบหัวฉีด และรถสุขาเคลื่อนที่ (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1