วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๖๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1776 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๗๙ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ ประจำเดือน ก.พ.๕๖ ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1777 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๖๖ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร " การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" (ประกาศมาแล้ว 1777 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๔ เรื่อง การบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (ประกาศมาแล้ว 1777 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1777 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 เรื่อง (ทถอ.) ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1777 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๘๖๓ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่ิเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1777 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๒ เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1778 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๑ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1778 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. (สำหรับระเบียบวาระการประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) (ประกาศมาแล้ว 1778 วัน) ประเภท1