วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๙๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๓๙ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๔ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการคัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๙๙๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 (อบต.บางนาง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๖๙ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๐๘๓ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1766 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๖๐ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทสชั้นสูง (ประกาศมาแล้ว 1767 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1767 วัน) ประเภท1