วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มี.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครูเงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๒ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๖๕ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๕ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมขาติและสาธารณภัย (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2556 (ท้งถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ และนโยบายเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๕๖ (แก้ไขเลขหนังสือ) (ประกาศมาแล้ว 1763 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๓ เรื่อง การจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1764 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2556 (อบต.พลูตาห เรื่อง ง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๒ (ประกาศมาแล้ว 1764 วัน) ประเภท1