วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๓ (ประกาศมาแล้ว 1757 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๕ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1757 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2556 (ทต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๔ เรื่อง การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (ประกาศมาแล้ว 1757 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๒ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซีฯ (ประกาศมาแล้ว 1757 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๓๙๙ เรื่อง การประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1757 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๙๐ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอรืเน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต. (ประกาศมาแล้ว 1758 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๖ เงินทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งาดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) (ประกาศมาแล้ว 1758 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑ เรื่อง แจ้งให้ อปท.สำรวจถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 1758 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระบบทะเบียนผู้ขอรับบำนาญ (ประกาศมาแล้ว 1758 วัน) ประเภท1
26 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๐๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 1758 วัน) ประเภท1