วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/603 ลว 18 ส.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 155 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว172 ลว 17 ส.ค. 60 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินประจำปี (ประกาศมาแล้ว 155 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/599 ลว 17 ส.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 155 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 4201 ลว 17 ส.ค.60 การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ประกาศมาแล้ว 155 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/601 ลว 18 ส.ค.60 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสถานรองรับเด็กในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 155 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19608 ลว 17 ส.ค. 60 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับกลุ่มจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 156 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19607 ลว 17 ส.ค. 60 (ทถอ.ทุกอำเภอ) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับกลุ่มจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 156 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19287 ลว 15 ส.ค.60 (เมืองพัทยา) ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติการสอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือประเมิน (ข้อสอบ) ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) (ประกาศมาแล้ว 157 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19284 ลว 15 ส.ค.60 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 157 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19401 ลว 16 ส.ค.60 การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องปี พ.ศ. 2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 157 วัน) ประเภท1