วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ เรื่อง การดำเนินการตาม ข้อสังเกต/ข้อหารือ ของคณะกรรมธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฏร (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๗ เรื่อง ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2556 (ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพืื่่อสายใยรักแห่งครอบครัว (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๕๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2556 (อบต.พลูตาห เรื่อง ง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๙๘ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๒ เรื่อง เชิญชวนซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๑๑ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๔ เรื่อง โครงการ "อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย" (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๗๙ เรื่อง การจัดสรรเิงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1757 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู และเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1757 วัน) ประเภท1