วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 เม.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๓๔ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๓๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑ เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๖๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๙ เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๒๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๒/ ว ๑๗๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 เรื่อง (ท้องถิ่นอำเภอ)เรื่อง ขอเชิญประชุมการติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท.ปี ๕๗ (หนังสืออยู่ระหว่งเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมก่อนการออกตรวจโบนัสฯ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1