วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๓ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๕๑ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๕ เรื่อง การพิจารณาหารือของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๔๒ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๔๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX DIS) (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๓๙ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ ประำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๔๑ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 1753 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๙ (ประกาศมาแล้ว 1754 วัน) ประเภท1