วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 1746 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๒๘๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1746 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 (เมืองพัทยา) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๓๗๒ เรื่อง แจ้งผลพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1746 วัน) ประเภท1
9 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๓๒ เรื่อง รายงานภารกิจการใช้รถยนต์ฉุกเฉิน กู้ภัย เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 1748 วัน) ประเภท1
9 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 1748 วัน) ประเภท1
9 เม.ย. 2556 ชบ๐๐๓๗.๑/๖๙๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว (ประกาศมาแล้ว 1748 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๕๒ เรื่อง โึครงการทรูปลูกปัญญษ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๗ เรื่อง ขอแก้ไขแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๖ เรื่อง ขอแก้ไขแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1752 วัน) ประเภท1