วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๐ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1739 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๘๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อปต.ประจำเดือน มี.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 (ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖๐ เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการพัฒนารประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน มี.ค. ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 (อบจ. ทน.แหลมฉบัง ทม.ทุกแห่ง) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเตรียมพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2556 (ทต.เขตรอุดมศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1745 วัน) ประเภท1