วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 เม.ย. 2556 เรื่อง (ทต.อบต.) เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑๒ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๕ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการบริหารการจัดสอบ (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๑๐ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๗๘ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๘๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2556 (ทต.อยต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๘๔ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว.๔๓๐๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1738 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๓๑ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 1739 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2556 (อบต.พลูตาห เรื่อง ง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๔๗๗ (ประกาศมาแล้ว 1739 วัน) ประเภท1