วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มี.ค. 2557 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๘ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1670 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ว ๒๖ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ประกาศมาแล้ว 1670 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๑๖๑ เรื่อง การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายก อบจ.รุ่นที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๕๓ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๕๒ เรื่อง การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๘๐ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1