วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผุ้ปลูกพืชเศรษบกิจ ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง) (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๔๔๙ เรื่อง การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๖๐ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๔๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องวงจรปิด (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๔ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๗/๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๔๔ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๕ เรื่อง แจ้งแก้ไขรายละเอียดรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ประกาศมาแล้ว 1716 วัน) ประเภท1