วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๑๙ เรื่อง โครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1732 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓./ว ๑๔๑๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. บำเหน็จดำรงชีพ และสวัสดิการข้าราชการบำนาญครู ประจำเดือน เม.ย. ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1732 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๓๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ (นิด้า) (ประกาศมาแล้ว 1732 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๔ เรื่อง ประกาศคณกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1732 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๗๕ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ภายในสถานนีขนส่งผู้โดยสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชามคมอาเซียน (AEC) (ประกาศมาแล้ว 1733 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๗๒ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1733 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๗๓ เรื่อง ทุนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ประกาศมาแล้ว 1733 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2556 เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๗ ๒๗ ม.ค. ๕๕ ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 1734 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๑๗ เรื่อง เร่งรัดการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งครูในอัตราที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1734 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๗๔๘ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายชูเกียรติ ประกาศณียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1734 วัน) ประเภท1