วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 เม.ย. 2556 (ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๒ เรื่อง การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรี ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 1727 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๑๕๓ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน ต.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1727 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๔ เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท.สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (ประกาศมาแล้ว 1727 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๑๔๓ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ประกาศมาแล้ว 1728 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๑๔๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 1730 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๒ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มี.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1731 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๐๖๓ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1731 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๓ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน (ประกาศมาแล้ว 1731 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๔ เรื่อง การจัดให้มีการมอบ "รางวัลพระปกเกล้า" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1731 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๗๘ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1732 วัน) ประเภท1