วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๙ เรื่อง การประดับธงตราสัญญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ต.ค. ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๒๙ เรื่อง การนิเทศและการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๘ เรื่อง การบันทึกข้อมูล "แบบสำรวจ กสทช." ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (Info) (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๗ เรื่อง การเข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๒๖ เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๓๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initative against Drugs ปีที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๓๓ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1710 วัน) ประเภท1