วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1714 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๕๔ เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย (ประกาศมาแล้ว 1714 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๙๐๘๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1714 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๙๗๒ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ "ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์" (ประกาศมาแล้ว 1715 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๐ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้่ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบีนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1715 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๙๓๙ เรื่อง ขอความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1715 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๙๓๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1715 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๘๙๗๙ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) (ประกาศมาแล้ว 1715 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๐ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1715 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๙๔๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1715 วัน) ประเภท1