วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๓๓ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1708 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1708 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1708 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฌแพาะกิจสำหรับศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ) (ประกาศมาแล้ว 1708 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ) (ประกาศมาแล้ว 1708 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๓๘ เรื่อง โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทชึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 1708 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1708 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๕๕ เรื่อง คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1714 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๘๖ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้มสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1714 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๘๘ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ประกาศมาแล้ว 1714 วัน) ประเภท1