วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 พ.ค. 2556 (แก้ไข) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๘๘ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1703 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๘๕ เรื่อง หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 1703 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๕ เรื่อง การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1703 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๘๗ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมในโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1703 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๙๐ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (ประกาศมาแล้ว 1703 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๙๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1704 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗๘๔ เรื่อง การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้บริหาร อปท.ในการรวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1704 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗๘๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1704 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๗๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1704 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1705 วัน) ประเภท1