วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๒ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1697 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๓๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1697 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๓๓ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1697 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๔ เรื่อง การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) (ประกาศมาแล้ว 1697 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗ เรื่อง เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนครู เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ประกาศมาแล้ว 1697 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๗๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) เม.ย. (ประกาศมาแล้ว 1698 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๗๕ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.เมษายน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1698 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๐๕ เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (งบ กทสช) (ประกาศมาแล้ว 1698 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2556 ชบ.๐๐๒๓.๓/๑๐๔๓๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1699 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๒ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1699 วัน) ประเภท1