วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๔๕ เรื่อง การควบคุมป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๐๖๒๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๒๖ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ ๕๖-๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๕๕๗ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ ๙ มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๐๑ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๐๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๙๐ เรื่อง ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1697 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๘ เรื่อง โครงการสนับสนุนการเสริมหลักประกันรายได้แต่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 1697 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๓๓ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวง (ประกาศมาแล้ว 1698 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1698 วัน) ประเภท1