วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๔ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน เม.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1692 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๓๙ เรื่อง ขอทราบความค้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1692 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2556 ชบ.๐๐๒๓.๓/๑๐๙๕๖ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์" หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ (ประกาศมาแล้ว 1692 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๘๓๘ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุจากป้าย (ประกาศมาแล้ว 1692 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๕๖ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 1692 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๗๑ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 ชบ.๐๐๒๓.๒/๒๐๗๐ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 ชบ.๐๐๒๓.๓/๑๐๗๔๖ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 ชบ.๐๐๒๓.๒/๑๐๗๐๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๔๙ เรื่อง การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1696 วัน) ประเภท1