วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19287 ลว 15 ส.ค.60 (เมืองพัทยา) ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติการสอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือประเมิน (ข้อสอบ) ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19284 ลว 15 ส.ค.60 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19401 ลว 16 ส.ค.60 การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องปี พ.ศ. 2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19399 ลว 16 ส.ค.60 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ( Local Sufficiency School : LSS) " ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.4/19158 ลว 11 ส.ค. 60 การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ระหว่างลงนาน ลว 16 ส.ค.60 (ทถอ.ทุกอำเภอ) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ระหว่างลงนาน ลว 16 ส.ค.60 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับกลุ่มจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/592 ลว 16 ส.ค.60 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/593 ลว 16 ส.ค.60 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว 171 ลว 15 ส.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการสำรวจข้อมูลภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and transparency assessment lTA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 154 วัน) ประเภท1