วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๒ เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๑๓๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1687 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2556 (ทต.เขตรอุดมศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1687 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๕ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1688 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๘๓๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1689 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐๒๕ เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (ประกาศมาแล้ว 1689 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2556 (ท้องถิ่อำเภอทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๘๒๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1689 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๒๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรา่ยได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1690 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๒ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1690 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๑๕ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๖ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1690 วัน) ประเภท1