วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ต.ค. 2556 (ทถ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๙ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๐ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓./๑๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว.๑๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติการประชุมถ่ายโอนครูฯ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐๐ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) มิ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๘ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) มี.ค. ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1671 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๔๙ เรื่อง การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1674 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๗ เรื่อง ขอรับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ศูนย์เรคเซม) (ประกาศมาแล้ว 1674 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๓ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้จากค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1674 วัน) ประเภท1