วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๑๐ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ และการประชุมทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๘๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๘๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองจากนายกรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๐๐ เรื่อง โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๙๘ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 (อบต.หนองเสือช้าง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๖๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 (ทต.หัวถนน) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๖๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๖๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1682 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2556 (อบต.เขาคันทรง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1683 วัน) ประเภท1