วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 มิ.ย. 2556 (อบต.ไร่หลักทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1683 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ทม.สัตหีบ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1683 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๐๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1683 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๕๑๒ เรื่อง สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๐๔ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๗๐ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๙๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๑๕๐๙ เรื่อง การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ๕๖ ครั้งที่ ๑/๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 (อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๒ เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๐๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1684 วัน) ประเภท1