วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 มิ.ย. 2556 (อบต.บ้านช้าง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ทต.เขาชีจรรย์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๘๓ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๒๒ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๗๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัวฯ รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ประจำงวดที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย.๕๖) (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๖๒๙ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (อบต.หนองหงษ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๘๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (อบต.บางนาง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๘๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1681 วัน) ประเภท1