วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๑๙ เรื่อง โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุขัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๕ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๒๖ เรื่อง การถ่่ายสำเนาบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๑๘ เรื่อง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๖๒๙ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๑ เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวด (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๐ เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวด (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (ทต.บ่อทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 (อบต.หนองอิรุณ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1