วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗๔ เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๐๒๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ ม.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๘๙๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๙๖ เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1676 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๕๘ เรื่อง ปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1676 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๙๐๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา (ประกาศมาแล้ว 1676 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๔๒ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๔๒ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร (ประกาศมาแล้ว 1679 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2556 เรื่อง หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ประกาศมาแล้ว 1680 วัน) ประเภท1