วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว.๑๓๒ เรื่อง การจัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานครูที่สังกัด อปท. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1672 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๕๕ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทางห (ประกาศมาแล้ว 1672 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๕๔ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปาสำหรับผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 1672 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๗๗ เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1672 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการ (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๖ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการ (งบประมาณกาชาด) (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๔ เรื่อง โครงการจัดการเรียนกา่รสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 1675 วัน) ประเภท1