วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/625 ลว 23 ส.ค.60 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว176 ลว 23 ส.ค. 60 การนำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20223 ลว 23 ส.ค. 60 แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด่านการเกษตรปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20229 ลว 23 ส.ค.60 การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20225 ลว 23 ส.ค.60 การจัดทำแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/619 ลว 23 ส.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 150 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20020 ลว 22 ส.ค. 60 แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยฯ (ประกาศมาแล้ว 150 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20010 ลว 22 ส.ค. 60 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 150 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20018 ลว 22 ส.ค. 60 การขับเคลื่อนการจัดการให้มีเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 150 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว4275 ลว 22 ส.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 150 วัน) ประเภท1