วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๐๖ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเแพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ำด้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1664 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๐๐๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (แก้ไขลงวันที่ อ้างถึง) (ประกาศมาแล้ว 1664 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๑๙ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๗-๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๗๖๔ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๘๙๓ เรื่อง ขอเอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 (ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๙๓ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๕๙๗ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๗ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๙๑ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๓๐ เรื่อง ขอแจ้งการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง (ประกาศมาแล้ว 1665 วัน) ประเภท1