วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1660 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๒๗ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1660 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๑๔ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1660 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน มิ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1660 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๒๘๐ เรื่อง การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกกกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1661 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๙๘๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและ ปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1661 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๖๕ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1661 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๖๔ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1661 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๑๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1661 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1664 วัน) ประเภท1