วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๗๐ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line ๑) (ประกาศมาแล้ว 1658 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๔๕๓ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๑ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO) กองทุนพัฒนา่เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๖๐ เรื่อง ขอ ทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๕๘๘ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๙๙๘ เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๔๕๒ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๐ เรื่อง การแก้ไขแบบคำร้องขอย้่ายของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๕๘ เรื่อง การคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1659 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๒๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ประกาศมาแล้ว 1660 วัน) ประเภท1