วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ค. 2556 (ทต.หนองตำลึง อบต.บ่อทอง)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดงวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 (ทต. อบต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๙๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๔๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๔ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2556 เรื่อง (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๕ เรื่อง แต่งตั้งคฯะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลการตขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง)ปี ๒๕๕๖/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๑๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพ และวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อปท.ภายในจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๒ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๕๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๔๔๕ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1